Menu

Onderzoeksstage

Woensdag 17 Mei 2017

Organisatie

Organisatie

Het Roelsefonds is een vermogensfonds met als doel kwaliteit van leven verbeteren van mensen die langdurig en intensief gebruik maken van zorg. Dit doet zij door projecten te financieren. De focus ligt daarbij op de regio Gooi- en Vechtstreek. Projecten gericht op sociale en/of technologische innovatie in de langdurige zorg krijgen daarbij de voorkeur.

Jaarlijks stelt het Roelsefonds een bedrag aan subsidie (ongeveer € 250.000 á € 300.000) beschikbaar voor de uitvoering van projecten. De projecten waaraan een subsidiebijdrage wordt toegekend voldoen aan de doelstelling van het fonds en aan de door het fonds opgestelde criteria. In de afgelopen jaren heeft het fonds gemiddeld zo’n 10 projecten per jaar ondersteund.

Evaluatie

Het fonds is nu 10 jaar actief en wil graag toetsen wat de toegevoegde waarde is geweest van de door haar gefinancierde projecten voor zorgorganisaties en hun cliënten die langdurig en intensief gebruik maken van zorg. Als fonds willen we graag weten hoe effectief en efficiënt we ons budget besteden en welke inhoudelijke en procedurele verbeterpunten er mogelijk zijn.
Hiertoe willen we een evaluatieonderzoek laten uitvoeren onder 50 projecten waaraan het fonds subsidie heeft toegekend. Hierbij willen we naast kwantitatieve gegevens ook kwalitatieve gegevens verzamelen.

Bij kwantiteit denken we aan indicatoren als:

  • Aantal unieke (zorg)voorzieningen dat gebruik heeft gemaakt van subsidie van het mr. Roelsefonds met verdeling naar een aantal kenmerken zoals grootte, sector etc.
  • Aantal personen dat gebruik heeft gemaakt van de voorzieningen die zijn aangeboden in projecten die zijn gefinancierd door het mr. Roelsefonds met een typering naar aantal kenmerken zoals geslacht, leeftijd, zorgvraag, etc.
  • De mate waarin personen gebruik maken van deze gesubsidieerde voorzieningen.
  • Etc.

Bij kwalitatieve gegevens denken we aan indicatoren als:

  • De mate waarin mensen met een beperking of chronische ziekte (cliënten/patiënten) toegevoegde waarde ervaren uit de voorzieningen/projecten die zijn gefinancierd door het mr. Roelsefonds.
  • De mate waarin zorgprofessionals ervaren dat de zorg is verbeterd met behulp van de voorzieningen/middelen-projecten die het mr. Roelsefonds heeft gefinancierd.
  • De mate waarin zorgorganisaties ervaren dat de zorg- en dienstverlening is veranderd met behulp van voorzieningen/middelen die het Mr. Roelsefonds heeft gefinancierd.
  • Suggesties ter verbetering van de werkwijze van het Mr Roelsefonds (inhoudelijk en procedureel).
  • Is er spinoff zichtbaar van inzet Mr Roelsefonds? Inhoudelijk of qua veranderkracht?
  • Etc.

  

Stageopdracht

Stageopdracht

Wij willen graag in contact komen met een (HBO) student die deze evaluatie als studieopdracht kan uitvoeren.  Onderdeel van de opdracht is het uitwerken van het onderzoeksplan en het daadwerkelijk uitvoeren van het onderzoek.   Het onderzoek wordt uitgevoerd op basis van bestaande documenten en informatie die bij het Roelsefonds aanwezig is aangevuld met informatie die middels interviews en groepsgesprekken wordt verzameld door de stagiaire zelf.

Wij gaan ervan uit dat het onderzoek uitmondt in een aantal producten: (1) een onderzoeksrapportage, (2) in minimaal 1 publiekstoegankelijk artikel voor onze website of tijdschrift en (3) een mondelinge presentatie van de bevindingen aan het bestuur.

Wij verwachten dat dit onderzoek een doorlooptijd zal hebben van zo’n 10 à 12 weken met een tijdsbesteding van ongeveer een dag in de week. Het Roelsefonds biedt de student begeleiding in de persoon van Joost Blommendaal, voorzitter van de adviescommissie (adviescommissie@roelsefonds.nl) Voor de uitvoering van het onderzoek is een nader te bepalen stagevergoeding beschikbaar. 

Als je je aangesproken voelt tot deze uitdagende stageopdracht kun je contact opnemen met Jaap Blauw, directeur mr. Roelsefonds (jaap.blauw12@gmail.com) en opdrachtgever voor dit project.

Naar het nieuwsoverzicht