Menu

Doelgroep en criteria

Doelgroep

Het mr. Roelsefonds steunt projecten van zorgorganisaties voor mensen met een langdurige en intensieve zorgbehoefte. Het fonds is regiogebonden, alleen organisaties die werkzaam zijn in de regio Gooi- en Vechtstreek kunnen in aanmerking komen voor subsidie.

Het mr. Roelsefonds wil nadrukkelijk aanvullend zijn op de reguliere activiteiten en bedrijfsvoering van instellingen die een aanvraag indienen. Dit betekent dat het fonds uitsluitend initiatieven ondersteunt die niet uit een reguliere financieringsstroom kunnen of moeten worden gefinancierd. Het gaat om extra voorzieningen die de kwaliteit van leven en het welbevinden van de cliënten kunnen bevorderen.


Criteria

Bij een aanvraag gelden de volgende criteria:

Innovatief karakter
Het ingediende project heeft bij voorkeur een innovatief karakter, gericht op:

 • versterking van het cliëntenperspectief in de zorg- en dienstverlening;
 • product- en procesinnovaties;
 • extra investering in medewerkers.

Aantoonbare meerwaarde
Het project levert een aantoonbare meerwaarde op en komt cliënten en/of personeel direct ten goede.

Kwaliteitsverbetering
Deze meerwaarde betreft altijd een verbetering van de kwaliteit van de directe zorg en dienstverlening en/of van de directe bedrijfsvoering van de zorg en dienstverlening.


Aanvullende voorwaarden

Naast bovenstaande criteria zijn de volgende voorwaarden van toepassing om in aanmerking te komen voor subsidie van het mr. Roelsefonds:

 • Een aanvraag kan slechts betrekking hebben op één project.
 • Het project dient voldoende concreet te worden omschreven (doel, doelgroep, aard/inhoud project, innovatief karakter, meerwaarde voor kwaliteit van zorg of bedrijfsvoering). De aanvrager dient in de omschrijving van het project aan te geven wat het innovatieve karakter van het project is en of er referentieprojecten zijn. Tevens dient uit de aanvraag helder af te leiden te zijn wat de meerwaarde van het project is.
 • Bij het project dient een goed onderbouwde en gespecificeerde begroting te worden gevoegd, evenals een overzicht van de beoogde dekking van de kosten (dekkingsplan).
 • Van belang wordt geacht of en voor welk bedrag reeds elders subsidie voor het betreffende project werd verkregen of aangevraagd.
 • De aanvragende organisatie dient bij voorkeur een eigen (financiële) bijdrage aan het project te doen.
 • Indien sprake is van een langer lopend project wordt subsidie verleend voor een periode van één jaar. Eventueel kan deze subsidie daarna nog tweemaal worden herhaald.
 • De instelling moet na afloop van het project in staat zijn het initiatief zelf voort te zetten c.q. de exploitatie ervan te financieren.
 • Inhoud en opzet van het project moeten voldoende kwaliteit hebben. Daarbij wordt gekeken naar zaken als: voldoende concretisering, praktische haalbaarheid en kosten/baten.
 • Het project moet voldoende inbedding en draagvlak binnen de organisatie hebben.
 • Na afloop van het project dient de instelling inhoudelijk en financieel verantwoording af te leggen aan het fonds.

Uitsluiting

Het mr. Roelsefonds stelt geen subsidie beschikbaar voor projecten:

 • met een expliciet politiek of religieus karakter;
 • die al gestart of uitgevoerd zijn.

Voldoet uw project aan alle voorwaarden?

Valt uw organisatie binnen onze doelgroep en voldoet het project aan alle voorwaarden? Dien dan een subsidieaanvraag in.