Menu

Richtlijnen en voorwaarden

Beoordelingscriteria aanvragen voor een financiële bijdrage

 • Aanvragen staan open voor organisaties in zorg- en dienstverlening binnen het sociaal- maatschappelijke domein die werkzaam zijn in de regio Gooi- en Vechtstreek.
 • Het ingediende project heeft bij voorkeur een innovatief karakter. Dit kunnen technische, proces en/ of sociale innovaties zijn op diverse terreinen in de zorg- en dienstverlening.
 • Het project levert een aantoonbare meerwaarde op en komt cliënten en/of personeel direct ten goede.
 • Deze meerwaarde betreft altijd een verbetering van de kwaliteit van de directe zorg en dienstverlening en/of van de directe bedrijfsvoering van de zorg en dienstverlening met als doel het verhogen van het levensgeluk en/of de kwaliteit van leven van mensen die afhankelijk zijn van (langdurige) zorg.

Toelichting op de beoordelingscriteria
Het fonds wil nadrukkelijk aanvullend zijn op de reguliere activiteiten en bedrijfsvoering van de organisatie(s) die een aanvraag indienen. Dat betekent dat het fonds uitsluitend initiatieven ondersteunt die niet uit een reguliere financieringsstroom kunnen worden gefinancierd. Het gaat dan bijvoorbeeld om extra voorzieningen die de kwaliteit van leven en het welbevinden van de cliënten kunnen bevorderen.

Innovatieve projecten hebben de voorkeur. In de zorg zijn diverse landelijke financieringsregelingen beschikbaar die als doel hebben innovaties in de zorg te stimuleren. Het fonds wil zich daarom met name richten op initiatieven die niet langs die weg te bekostigen zijn. Inhoudelijk kan het daarbij gaan om innovaties op verschillende terreinen. Het fonds denkt vanuit deze uitgangspunten met name aan innovaties op het gebied van:

 • versterking van het cliëntenperspectief in de zorg- en dienstverlening;
 • product- en procesinnovaties;
 • extra investering in medewerkers.

Overige criteria

 • Een aanvraag kan slechts betrekking hebben op één project.
 • Het project dient voldoende concreet te worden omschreven (doel, doelgroep, aard/inhoud project, innovatief karakter, meerwaarde voor kwaliteit van zorg of bedrijfsvoering). De aanvrager dient in de omschrijving van het project aan te geven wat het innovatieve karakter van het project is en of er referentieprojecten zijn. Tevens dient uit de aanvraag helder af te leiden te zijn wat de meerwaarde van het project is.
 • Bij het project dient een goed onderbouwde en gespecificeerde begroting te worden gevoegd, evenals een overzicht van de beoogde dekking van de kosten (dekkingsplan). In de begroting dienen de personele kosten (inclusief de gebruikte uurtarieven) en materiële kosten te zijn opgenomen. Het dekkingsplan moet een overzicht bevatten van alle instanties waarbij een aanvraag voor een financiële bijdrage is ingediend en de bedragen die zijn aangevraagd. U dient hierbij ook aan te geven welk bedrag is toegezegd.
 • De aanvragende organisatie dient bij voorkeur een eigen (financiële) bijdrage aan het project te doen.
 • Indien sprake is van een langer lopend project dan wordt een financiële bijdrage verleend voor een periode van één jaar.
 • De instelling moet na afloop van het project in staat zijn het initiatief zelf voort te zetten c.q. de exploitatie ervan te financieren.
 • Inhoud en opzet van het project moeten voldoende kwaliteit hebben. Daarbij wordt gekeken naar zaken als: voldoende concretisering, praktische haalbaarheid en kosten/baten.
 • Het project moet voldoende inbedding en draagvlak binnen de organisatie hebben.
 • Er dient een onderbouwing plaats te vinden hoe het project bijdraagt aan kwaliteit van leven.
 • De aanvragende organisatie dient vooraf de risico’s en beheersmaatregelen in kaart te brengen.
 • Het mr. Roelsefonds wordt gedurende het project op de hoogte gehouden van de voortgang (evaluatie en rapportage). Bij het indienen van de aanvraag wordt aangegeven hoe de betrokkenheid van het mr. Roelsefonds wordt geregeld.
 • Na afloop worden de resultaten en ‘lessons learned’ gedeeld. Hiervoor wordt bij het indienen van de aanvraag een plan aangeleverd.
 • Na afloop van het project dient de organisatie inhoudelijk en financieel verantwoording af te leggen aan het fonds.

Specifieke criteria voor meerjarige projecten

 • De doelstelling van het project moet duidelijk zijn.

 • Een beschrijving van de meerwaarde voor de cliënt is een onderdeel van de aanvraag.
 • Een implementatieplan is een onderdeel van de aanvraag.
 • De aanvragende organisatie heeft vooraf een risico-inventarisatie gemaakt. Dit is een onderdeel van de aanvraag.
 • De aanvraag moet passen in de meerjaren afspraak.
 • De aanvragende organisatie maakt voor de aanvraag een draagvlak- draagkrachtanalyse. Dit is een onderdeel van de aanvraag.
 • Reguliere uren in het normale werkproces worden niet vergoed. De kosten voor de project-/ procesondersteuning, opleiding en dergelijke kunnen wel in aanmerking komen voor een vergoeding.

Aanvragen die NIET worden gesteund

Het mr. Roelsefonds geeft geen financiële bijdrage aan:
 • projecten die uit een reguliere financieringsstroom kunnen of moeten worden gefinancierd;
 • individuele steunaanvragen;
 • projecten buiten regio Gooi- en Vechtstreek;
 • projecten die al gestart of uitgevoerd zijn;
 • projecten met een expliciet politiek of religieus karakter