Menu

Richtlijnen projectplan

Op het aanvraagformulier vult u beknopte informatie over het project in. Bij de aanvraag dient u een uitgebreidere omschrijving van uw project aan te leveren in een projectplan. De richtlijnen en voorwaarden waaraan het projectplan moet voldoen leest u hieronder.

1. Inhoudsopgave
Opsomming van de onderdelen die aan de orde komen in het plan.

2. Inleiding
Algemene informatie over uw organisatie en uw activiteiten.

3. Aanleiding
Welke ervaren problematiek danwel wens/behoefte ligt ten grondslag aan uw project.
Motiveer waarom u de juiste partij/organisatie bent om een financiële bijdrage voor dit project aan te vragen.

4. Doelstelling
Omschrijf zo concreet mogelijk wat u wilt bereiken met uw project.
Omschrijf in uw doelstelling zoveel mogelijk toetsbare elementen.

5. Doelgroep
Beschrijf welke doelgroep voordeel heeft bij uitvoering van het project. Geef ook het aantal mensen aan dat u wilt bereiken met het project.

6. Activiteiten/ producten
Omschrijf hier welke activiteiten u gaat uitvoeren en/of welke producten u gaat ontwikkelen. Doe dit wederom zo concreet mogelijk.

7. Resultaten
Geef aan wat de verwachte resultaten zijn na uitvoering van het project.

8. Planning
Omschrijf het tijdsbestek waarin u de activiteiten gaat uitvoeren. Probeer zo concreet mogelijk d.m.v. een projectfasering aan te geven welke activiteiten u in welke fase uitvoert en welke resultaten u verwacht in deze periode.

9. Implementatie
Beschrijf op welke wijze u denkt de doelgroep te bereiken danwel de activiteiten/producten in te bedden zodat deze ook na de projectperiode nog steeds beschikbaar zijn voor de doelgroep.

10. Draagvlak-/ draagkrachtanalyse
Beschrijf wie op welke wijze voor het ontwikkelen van draagvlak gaat zorgen: wie gaat wanneer welke actor beïnvloeden;  met welke middelen en op welke wijze; wie brengt welke actoren met elkaar in contact, voor welk thema en op welke wijze.
Beschrijf hoe de draagkracht is opgebouwd en hoe deze mogelijk beïnvloed kan worden.

11. Projectorganisatie
Beschrijf hoe u de projectorganisatie gaat opbouwen. Wie is penvoerder en verantwoordelijk voor de voortgang en de kwaliteit van het project? Wie neemt zitting in de begeleidingscommissie, wie zijn uw samenwerkingspartners in het project en welke verantwoordelijkheden hebben de verschillende betrokkenen.

12. PR en communicatie
Op welke wijze gaat u anderen op de hoogte stellen van het project en de projectresultaten.
Beschrijf hoe u hierin de bijdrage van het mr. Roelsefonds bekend maakt. Het mr. Roelsefonds stelt het zeer op prijs als u op enigerlei wijze onze naam bekend maakt, danwel het logo van het fonds plaatst.

13. Financiering
Maak een begroting die duidelijk en realistisch is.  Vraag indien nodig offertes aan en kapitaliseer uw eigen inzet. Gebruik transparante uurtarieven.
Maak een dekkingsplan waarmee u aangeeft op welke wijze u de kosten denkt te gaan financieren.