Menu

Verantwoording financiële bijdrage

Als voorwaarden voor de toekenning van een financiële bijdrage stelt het mr. Roelsefonds onder meer dat na afronding van het project een inhoudelijke- en financiële verantwoording over het project wordt aangeleverd.

Verantwoording

Door de vragen op dit formulier door de aanvrager/uitvoerder te laten beantwoorden krijgt het fonds inzicht in de mate waarin doelstellingen en resultaten zijn bereikt, de activiteiten zijn uitgevoerd, de doelgroep die is bereikt met het project, de wijzigingen die hebben plaatsgevonden t.o.v. het oorspronkelijke plan en de belangrijkste lessen die zijn geleerd tijdens de uitvoering van het project.

De financiële verantwoording over de financiële bijdrage van het mr. Roelsefonds dient te bestaan uit een overzicht van de gerealiseerde kosten afgezet tegen de oorspronkelijke, danwel de laatst goedgekeurde begroting door het mr. Roelsefonds. Bij uitgaven van meer dan € 250,- dient een kopie factuur te worden meegestuurd met de financiële rapportage. De rapportage dient voor akkoord ondertekend te worden door een daartoe erkend en bij de KvK geregistreerd persoon binnen de organisatie.

Meerjarenprojecten

Wanneer er sprake is van een project met een duur van meerdere jaren, dan dient er per jaar een inhoudelijke en financiële tussenrapportage te worden ingestuurd.

Formulier

U kunt het formulier Verantwoording financiele bijdrage downloaden