Menu

Werkwijze

Aanvraagprocedure en werkwijze mr. Roelse Challenge


Stap 1: Aanmelding van de innovatie
Stap 2: Selectie vijf innovatieve projecten
 • Uit de inzendingen worden vijf initiatieven geselecteerd door een deskundige jury. Deze initiatieven worden uitgenodigd om hun innovatieve idee verder uit te werken en te pitchen tijdens Demo Day op 16 april 2020. Dit wordt 8 maart bekend gemaakt. Alle inschrijvingen ontvangen hierover een mail.
Stap 3: Opstellen pitchdocument en projectplan
 • Stel een pitchdocument op, zie richtlijnen en voorwaarden projectplan. De geselecteerde innovatieve oplossingen dienen voor 1 april 2020, uiterlijk 12:00 uur, het ingevulde en ondertekende pitchdocument met bijlagen digitaal aan te leveren aan info@roelsefonds.nl.
 • Tussen 1 en 15 april beoordeelt de deskundige jury de pitchdocumenten.
Stap 4: Demo Day
 • Op 16 april 2020 in de (na)middag vindt de mr. Roelse Challenge Demo Day plaats.
 • Op basis van de uitgewerkte plannen en de pitch op de Demo Day beslist een deskundige jury aan welke drie initiatieven een prijs wordt toegekend. De drie geldprijzen bedragen € 50.000,-  € 30.000,- en € 20.000,-.
 • Tijdens Demo Day staat naast de uitreiking van de mr. Roelseprijs kennisdeling en ontmoeting centraal.
 • Alle deelnemers die een idee hebben ingediend worden uitgenodigd voor Demo Day. Daarnaast ontvangen ook partners en belanghebbenden van het mr. Roelsefonds een uitnodiging

Stap 5: Akkoord voorwaarden 
 • Na de toekenning dienen de winnende organisaties schriftelijk te bevestigen dat het beoogde project daadwerkelijk doorgang vindt en dat de aanvrager akkoord gaat met de voorwaarden van het fonds.
 • De toegekende bedragen worden deels (80%) voorafgaand aan de uitvoering van de pilotprojecten aan de begunstigden overgemaakt.

Stap 6: Rapportage en evaluatie

 • Na afloop van het project dient de begunstigde instelling schriftelijk een rapportage en evaluatie, alsmede een volledige financiële verantwoording over de ontvangen subsidie toe te zenden aan het mr. Roelsefonds.

 • De financiële verantwoording dient te bestaan uit een overzicht van de oorspronkelijke begroting en de werkelijk gemaakte kosten. Indien van toepassing dient een kopie van facturen over gemaakte kosten te worden meegestuurd.
 • De resterende 20% wordt uitgekeerd nadat het pilotproject is afgerond en het mr. Roelsefonds akkoord is gegaan met de ontvangen terugkoppeling van de resultaten.

Tegen besluiten van het bestuur/de deskundige jury is geen beroep mogelijk.