Menu

Vacature - Lid bestuur

met portefeuille vermogensbeheer

De organisatie

Het mr. Roelsefonds is een vermogensfonds dat de kwaliteit van leven van mensen die langdurig en intensief gebruik maken van zorg wil verbeteren. Het fonds biedt financiële ondersteuning aan innovatieve projecten van zorgorganisaties in de Gooi- en Vechtstreek, waarbij een belangrijke voorwaarde is dat het project niet vanuit een reguliere financieringsstroom kan worden gefinancierd.
Het beleid van het mr. Roelsefonds is erop gericht een beheerst rendement per jaar te realiseren vanuit het vermogen en de netto-opbrengst daarvan aan te wenden voor innovatieve projecten. Het vermogen komt vanuit de rechtsvoorgangers van HilverZorg. Deze organisatie heeft dan ook een preferente positie binnen het fonds.

De uitdaging

Het mr. Roelsefonds heeft de afgelopen jaren een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt. Tot en met 2018 bestond het vermogen van het fonds uit financiële middelen en uit vastgoed. In 2018 zijn de laatste panden verkocht en omvat het fonds nog alleen een financieel vermogen. Daarnaast is de keuze gemaakt om een sterker accent te leggen op innovatieve projecten met een strategisch karakter die voor meerdere organisaties en waarbij andere financieringsbronnen/financiers denkbaar zijn. De projecten zijn gericht op de realisatie van verbetering van de kwaliteit van leven en het vergroten van levensgeluk.

Het vermogen van het mr. Roelsefonds is thans belegd in een effectenportefeuille waarvan het beheer in handen gegeven is van twee externe professionele partijen. Hiermee is invulling gegeven aan de wensen van het bestuur m.b.t. transparantie, professionaliteit en continuïteit alsook duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid. De sterk gedaalde rente op de kapitaalmarkten stelt de stichting voor uitdagingen bij het in de toekomst kunnen blijven realiseren van haar beleggingsdoelstellingen, in het bijzonder haar inkomenswens. Zij onderzoekt mogelijke nieuwe investeringen, echter met oog voor de geformuleerde uitgangspunten en richtlijnen.

De rol

Het mr. Roelsefonds kent een bestuursmodel. Het bestuur bestaat uit 5 leden en is eindverantwoordelijk voor de organisatie en de realisatie van de doelstellingen van het fonds. De voorbereiding en uitvoering van het beleid ligt bij de directie.
In geval van het vermogensbeheer is een grote betrokkenheid vereist van het bestuurslid met specifieke expertise op dit gebied.

Wegens het komende afscheid van de huidige bestuurder die deze rol heeft vervuld binnen het bestuur wordt gezocht naar een nieuw lid. Daarbij gaat het specifiek om een ervaren beheerder van grotere vermogens, bij voorkeur bij andere vermogensfondsen en/of non-profit instellingen. Het bestuurslid bewaakt samen met de directeur de uitvoering van het beleggingsbeleid door de aangestelde externe partijen. Zij informeren het bestuur en doen voorstellen tot aanpassingen waar deze bijdragen aan het kunnen blijven realiseren van de doelstellingen van het mr. Roelsefonds. Uiteraard wordt ook een actieve bijdrage gevraagd bij alle andere onderwerpen waar het bestuur verantwoordelijk voor is.

Het profiel

Het beoogde lid van het bestuur van het Roelsefonds heeft:

 • Kennis en ervaring met het beheren van grotere vermogens;
 • Affiniteit en bij voorkeur ervaring met het werk en besturen van een vermogensfonds;
 • Affiniteit met de doelstelling van het mr. Roelsefonds;
 • Initiatief en proactief;
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • Het vermogen om in teamverband te functioneren; op positief kritische en collegiale wijze;
 • Gevoel voor humor;
 • Voldoende beschikbaarheid.

Van het lid worden daarnaast de volgende aanvullende competenties en drijfveren verwacht:

 • Maatschappelijk alert: Signaleert relevante ontwikkelingen in de maatschappij en kan deze vertalen naar ontwikkelingen voor het fonds in het algemeen en voor het vermogensbeheer in het bijzonder;
 • Ondernemingszin: Heeft het vermogen kansen en nieuwe wegen te zien en tegelijkertijd nuchterheid te betrachten;
 • Integere besluitvaardigheid: Is in staat belangen af te wegen en tot verantwoorde en gedragen voorstellen te komen;
 • Teamplayer: Is gericht op het werken in teamverband en maakt graag gebruik van elkaars complementariteit.

Vergoeding en tijdsbesteding

Er is een op de vereisten voor ANBI-instellingen vastgestelde vergoeding voor de leden van het bestuur. Deze vergoeding is vastgesteld op maximaal  zeven vergaderingen per jaar. Voorbereiding van de vergadering vereist gemiddeld 2 uur per vergadering. Daarnaast onderhoudt het bestuurslid contacten met de externe beheerders en voert samen met de directeur met hen periodieke evaluatiegesprekken.

Interesse?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de directeur van het mr. Roelsefonds, Peter Meijs, op telefoonnummer 06 22495201. Bij interesse ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk uw actuele CV en motivatiebrief via een mail aan [email protected] . Reageren kan tot en met 5 april 2020.

Informatie procedure

Doelstelling is de procedure begin juni 2020 af te ronden. Het proces is als volgt ingericht:

 • Eerste selectieronde met selectiecommissie op 1 mei 2020 tussen 13:00 en 18:00 uur;
 • Definitieve selectieronde uit - bij voorkeur - twee kandidaten na verdiepend selectiegesprek op 15 mei 2020 tussen 9:00 en 13:00 uur.
 • Voordracht aan en kennismaking met bestuur op 2 juni 2020.