Menu

Vacature - Voorzitter van Bestuur

De Organisatie

Het mr. Roelsefonds is een vermogensfonds dat de kwaliteit van leven van mensen die langdurig en intensief gebruik maken van zorg wil verbeteren. Het fonds biedt financiële ondersteuning aan innovatieve projecten van zorgorganisaties in de Gooi- en Vechtstreek, waarbij een belangrijke voorwaarde is dat het project niet vanuit een reguliere financieringsstroom kan worden gefinancierd.
Het beleid van het mr. Roelsefonds is erop gericht een beheerst rendement per jaar te realiseren en de netto-opbrengst daarvan aan te wenden voor innovatieve projecten. Het vermogen komt vanuit de rechtsvoorgangers van HilverZorg. Deze organisatie heeft dan ook een preferente positie binnen het fonds.

De uitdaging

Het mr. Roelsefonds heeft de afgelopen jaren een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt. Tot en met 2018 bestond het vermogen van het fonds uit financiële middelen en uit vastgoed. In 2018 zijn de laatste panden verkocht en omvat het fonds nog alleen een financieel vermogen. Daarnaast is de keuze gemaakt om een sterker accent te leggen op innovatieve projecten met een strategisch karakter die gericht zijn op de realisatie van verbetering van langdurige zorg voor meerdere organisaties en waarbij andere financieringsbronnen/financiers denkbaar zijn.

Deze veranderingen vragen een verschuiving in de werkwijze van het fonds en het fondsbestuur. Van het toekennen van gelden aan individuele projecten naar een meer proactieve handelswijze, gericht op projecten waarvoor samenwerking tussen meerdere partners is vereist.

De rol

Het mr. Roelsefonds kent een bestuursmodel. Het bestuur bestaat uit 5 leden en is eindverantwoordelijk voor de organisatie en de realisatie van de doelstellingen van het fonds. De voorbereiding en uitvoering van het beleid ligt bij de directie. In voorkomende situaties, vanuit de procuratieregeling, de preferente positie van HilverZorg of bijzondere omstandigheden vervult de voorzitter van het bestuur een rol.
Per 1 juni 2019 heeft het Mr. Roelsefonds een nieuwe directeur, vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de vorige directeur. De directie wordt ondersteund door een aantal ingehuurde dienstverleners voor secretariaat, financiële administratie en voor de adviescommissie projecttoewijzing.

Wegens het verstrijken van de maximale zittingstermijn van de huidige voorzitter zoekt het bestuur van het mr. Roelsefonds een nieuwe voorzitter. Daarbij gaat het specifiek om een ervaren bestuurder/ toezichthouder, met een achtergrond in de wereld van innovatie, fondsen en/of marketing communicatie, die in staat is om de rol van voorzitter met verve in te vullen en het mr. Roelsefonds naar nieuwe wegen te begeleiden, relevante samenwerkingen te initiëren en het fonds op een adequate wijze te positioneren.
Invulling van de vacature is per 1 januari 2020 voorzien.

Het profiel

Een lid van het bestuur van het Roelsefonds heeft:

 • Affiniteit met de doelstelling van het mr. Roelsefonds;
 • Bestuurlijke en strategische kwaliteiten en ervaring;
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • Een besluitvaardige instelling met oog voor belangen van stakeholders;
 • Initiatief en is proactief;
 • Het vermogen om het functioneren van de directie en de aansluiting bij algemeen geldende maatschappelijke waarden en normen te toetsen;
 • Het vermogen om in teamverband te functioneren, op positief kritische en collegiale wijze;
 • Gevoel voor humor;
 • Reflectief vermogen ten aanzien van het eigen functioneren;
 • Voldoende beschikbaarheid.

Van de voorzitter worden, behalve ervaring als maatschappelijk bestuurder/toezichthouder en bekendheid met de wereld van innovatie, fondsen en/of marketing communicatie, de volgende aanvullende competenties en drijfveren verwacht:

 • Verbindend voorzitterschap: Is verbindend en inspirerend waar mogelijk en daadkrachtig en zakelijk waar nodig, werkt op basis van vertrouwen en onderling respect;
 • Netwerkleiderschap: Is gericht op samenwerking, kennisdeling en innovatie in netwerken en kan zowel personen als belangen verbinden;
 • Maatschappelijk alert: Signaleert relevante ontwikkelingen in de zorg en maatschappij en kan deze vertalen naar de eigen organisatie;
 • Ondernemingszin: Heeft het vermogen kansen en nieuwe wegen te zien en tegelijkertijd nuchterheid te betrachten;
 • Integere besluitvaardigheid: Is in staat belangen af te wegen en tot verantwoorde en gedragen besluiten te komen;
 • Teamplayer: Is gericht op het werken in teamverband en maakt  graag gebruik van elkaars complementariteit.

Vergoeding en tijdsbesteding

Er is een op de vereisten van ANBI vastgestelde vergoeding voor de leden van het bestuur. Deze vergoeding is vastgesteld op maximaal  zeven vergaderingen per jaar. Voorbereiding van de vergadering vereist gemiddeld 3 uur per vergadering.

Interesse?

Voor de invulling van deze vacature werkt het mr. Roelsfonds samen met Movimento. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arjan Brandwijk of Anemone Bögels op telefoonnummer 030-7115611. Bij interesse ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk uw actuele CV en motivatie via de sollicitatiemogelijkheid op onze website (www.movimento-zorg.nl). Reageren kan tot en met 6 oktober a.s.

Informatie procedure

Doelstelling is de procedure voor 1 januari 2020 af te ronden. Het proces is als volgt ingericht:

 • Gesprekken bij Movimento in Zeist met Anemone Bögels in week 41 en 42;
 • Eerste selectieronde met selectiecommissie op 8 november bij Zorggroep Reinalda in Haarlem (werklocatie van een van de huidige bestuursleden van het mr. Roelsefonds);
 • ACT meting- online en inwinnen referenties in week 47;
 • Voordracht van - bij voorkeur - twee kandidaten voor verdiepend selectiegesprek en kennismaking met bestuur op 3 december in Fletcher Hotel Amsterdam, Schepenbergweg 50, 1105 AT Amsterdam.