Menu

Onze werkwijze

Aanvraagprocedure en werkwijze

  • Een aanvraag voor subsidiëring van een project dient digitaal bij het fonds te worden ingediend en dient (mede) te worden ondertekend door een rechtsgeldige vertegenwoordiger van de instelling (bijvoorbeeld directielid/Raad van Bestuur).
  • De sluitingsdatum is ieder jaar op 1 maart. Alleen voor HilverZorg geldt een andere sluitingsdatum: 15 oktober. 
  • De aanvragen worden inhoudelijk beoordeeld door een deskundige adviescommissie van minimaal drie deskundige personen. Deze commissie brengt schriftelijk advies uit aan het bestuur en licht dit zo nodig ter vergadering mondeling toe.
  • De directe contacten met de aanvrager worden in eerste instantie onderhouden vanuit de adviescommissie.
  • Het bestuur van het fonds besluit twee maal per jaar, en wel na 1 maart en 15 oktober, over toekenning van subsidies. Het bestuursbesluit wordt zo snel mogelijk schriftelijk ter kennis gebracht van de aanvrager.
  • De aanvrager dient schriftelijk te bevestigen dat het beoogde project daadwerkelijk doorgang vindt en dat de aanvrager akkoord gaat met de voorwaarden van het fonds.
  • Van de toegekende bedragen wordt bij aanvang van het project 80% van het toegekende bedrag uitbetaald. De resterende 20% wordt uitgekeerd na ontvangst en goedkeuring van de evaluatie en financiële verantwoording. Bij meerjarige financiering vindt dit gefaseerd plaats.
  • Bij meerjarige financiering wordt na het einde van elk subsidiejaar een schriftelijk verslag over de voortgang van het project en een schriftelijke verantwoording over de besteding van de subsidie verwacht. Aan de hand van dit verslag en deze financiële verantwoording bepaalt het bestuur van het fonds of de subsidie gecontinueerd kan worden.
  • Na afloop van het project dient de begunstigde instelling schriftelijk een samenvattende rapportage en evaluatie, alsmede een volledige financiële verantwoording over de ontvangen subsidie toe te zenden aan het mr. Roelsefonds. Hiervoor dient gebruik gemaakt te worden van de formulieren uit de notitie ‘Evaluatie & Rapportage subsidie mr. Roelsefonds’. Deze is op te vragen via info@roelsefonds.nl. 
  • Tegen besluiten van het bestuur is geen beroep mogelijk.